Y - standart

  • Y - standart

    Nonakord. Akkord bo'lmagan inversiyalar.

    Mashhur "Girl from Ipanema" jazz kompozitsiyasi qaysi akkorddan boshlanadi? Noakkord - bu uchdan bir qismga joylashtirilgan 5 ta notadan iborat akkord. Akkordning nomi uning yuqori va pastki tovushlari orasidagi interval nomidan keladi - nona. Akkordning soni ham shu intervalni bildiradi: 9. Nokord yuqoridan yettinchi akkordga uchinchi qo‘shilish yoki (bu shunga o‘xshash natijaga olib keladi) o‘sha yettinchi akkordning ildiz notasiga “yo‘q” qo‘shish orqali hosil bo‘ladi. Pastki va yuqori tovush orasidagi interval katta nona bo'lsa, u holda akkord bo'lmagan katta deyiladi. Pastki va yuqori tovush orasidagi interval kichik bo'lmasa, ...